Passend onderwijs

Passend Onderwijs

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra onder- steuning nodig hebben wordt georganiseerd. Op de Compositie bieden wij de leerlingen basisondersteuning en indien mogelijk extra ondersteuning. Basisondersteuning is dat wat van elke school verwacht mag worden, extra ondersteuning is alles wat meer nodig is dan die basisondersteuning. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkings- verbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.
In Almere werken alle schoolbesturen samen in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere. Passend onderwijs heeft als doel dat zo veel mogelijk leerlingen naar het reguliere onderwijs gaan, dus in ons geval naar een gewone basisschool.
Met “passend” wordt bedoeld: de meest optimale onderwijsplek binnen de mogelijk- heden van het samenwerkingsverband.